ចៅសង្កាត់ពន្សាំង ពិនិត្យការជួសជុលថែទាំផ្លូវ


ចៅសង្កាត់ពន្សាំងមកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាពិនិត្យការជួសជុលថែទាំផ្លូវក្នុងសង្កាត់ពន្សាំងប្រវែងជាង4K.m ឆ្លងកាត់ចំនួន៦ ភូមិ។