សកម្មភាពថែទាំផ្លូវលេខ៤២


សកម្មភាពថែទាំផ្លូវលេខ៤២ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។