វីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិបណ្ឌិត អ៉ឹង កន្ថាផាវី ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ «គោលនយោបាយ លើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ ក្នុងសង្គម»