វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម សំហេង បុរស ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ ” គោលនយោបាយ លើវិស័យសង្គមកិច្ច”