វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ « គោលនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា ក្នុងយុគ្គសម័យឧស្សាហកម្ម ៤.០ »