វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ «គោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងថាមពលវារីអគ្គិសនី ការថែរក្សាបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ»