សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រះវិហារ នាំយកគ្រឿងចក្រចុះស្តារកំប្លោក


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រះវិហារ នាំយកគ្រឿងចក្រចុះស្តារកំប្លោក ត្រឹប និងពពួកវារីរុក្ខជាតិផ្សេងៗ ចេញពីមុខសំណង់បង្ហៀរទំនប់អាងទឹក ៩៥ ស្ថិតក្នុងក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ ។