សកម្មភាពរបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តបាត់ដំបងធ្វើការងារជួសជុលផ្លូវ


សកម្មភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តបាត់ដំបង៖
I-ការងារជួសជុល ខួប ៖
១ -ផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧អា (RN ៥ – រាំងកេសី) កៀរ កិន ក្រួសក្រហម ធ្វើប្រអប់ចិញ្ជើមថ្មម៉ិច ចន្លោះគ.ម៥+៤០០ ដល់ ៥+០០០ កៀរកិនស្រទាប់ថ្មម៉ិចចន្លោះ គ.ម ៦+៨០០ដល់ គ.ម ៦+៤០០ និង៦+៨០០ ដល់ គ.ម ៧+២០០
II-ការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំ៖
១ -ក្រុមការងារថែទាំផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ
-ផ្លូវជាតិលេខ ៥ លុបក្រឡុកសំបុកមាន់តាមចិញ្ចើមផ្លូវ
-ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧ កាត់កៀរសម្អាតចិញ្ជើមផ្លូវចន្លោះ គ.ម ៣+០០០ ដល់ គ.ម ៦+០០០(ស្ពានវត្តគ ដល់ រង្វង់មូល រំសាយសក់)
-ផ្លូវជាតិលេខ ៥៩ ជួសជុលជញ្ជាំងទប់ដីការពារសុវត្ថភាព ដែលត្រូវបានឡានបុកចន្លោះគ.ម៧៨+១០០