សកម្មភាពក្រុមការងារបច្ទេកទេសនាយកដ្ឋានវិស្វកម្មនៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះអនុវត្តការងារលើការស្តារ និងជួសជុលប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ


សកម្មភាពក្រុមការងារបច្ទេកទេសនាយកដ្ឋានវិស្វកម្មនៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះអនុវត្តការងារចុងក្រោយលើការស្តារ និងជួសជុលប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០២ ប្រព័ន្ធ ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ រួមមាន ៖
១. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹកស្វាយ ស្ថិតក្នុងឃុំស្រង់ស្រុកគងពិសី ។
២. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រឡាយមេភូមិរាំង ស្ថិតក្នុងឃុំជង្រុកស្រុកគងពិសី ។