សមាគមនារី ខេត្តស្ទឹងត្រែង បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការរៀបចំផែនការ ស្ថិតិ ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការយេនឌ័រ


ព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ លោកជំទាវ គង់ ស៊ីផា អនុប្រធានកិត្តិយសសមាគមនារី ខេត្តស្ទឹងត្រែង បានអញ្ជើញជាអធិបតី បើកវគ្គបណ្តុះ បណ្តាល ស្តីពី ការរៀបចំផែនការ ស្ថិតិ ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការយេនឌ័រ។
Kong sitha 23-3-2016 (1)                                  Kong sitha 23-3-2016 (3)
Kong sitha 23-3-2016 (2)