ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន លេខ ២៦៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣


ដើម្បីទាញយកអត្តបទទស្សនាវដ្តីប្រជាជន សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram​ របស់គណបក្ស ៖

https://t.me/vimean7makara/757