សកម្មភាពជួសជុលផ្លូវដែក អនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានផ្លូវដែក


សកម្មភាពជួសជុលផ្លូវដែក អនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានផ្លូវដែក នាថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ៖
-ការធ្វើ Level Crossing កាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៥
-ការតម្លើងដែករ៉ៃ
-ការតម្រង់ផ្លូវដែកឱ្យត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងបុកបង្ហាប់គ្រឹះ
_ការពង្រាយថ្មដើម្បីតម្លើងដែករ៉ៃ នៅចន្លោះចំការចេក មកមង្គលបូរី ។