គោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើវិស័យកសិកម្ម


វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម អ៊ុច បូរិទ្ធ បកស្រាយ គោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើវិស័យកសិកម្ម សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤