សកម្មភាពការងាររបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តបាត់ដំបង


សកម្មភាពការងាររបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តបាត់ដំបង នាថ្ងៃទី៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧
I-ការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំ៖
១- ក្រុមការងារថែទាំផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ
– ផ្លូវជាតិលេខ៥ លុបសំបុកមាន់ប្រើCool mix ចន្លោះគ.ម ២៣៧ ដល់ គ.ម ២៤៥ (ព្រៃស្វាយ – ឫស្សីក្រាំង)
– ផ្លូវជាតិលេខ៥៧ ការងារជួសជុលភ្ជួរកាយកៅស៊ូប្រេះស្រុតចេញរួចកៀរកិនបង្ហាប់ថ្មម៉ិចចន្លោះគ.ម ៤+ ៩៥០ និងកៀរសម្អាតចិញ្ជើមផ្លូវ
II- ក្រុមការងារម៉ូតូកង់បីទាំង៩ក្រុម
-ផ្លូវក្នុងក្រុងផ្លូវលេខ៣ លុបគ្រលុកសំបុកមាន់ដោយប្រើ Cool mix
– ផ្លូវជាតិលេខ៥ លុបគ្រលុកសំបុកមាន់ដោយប្រើ Cool mix ។