ពិធីផ្ទេរ និងប្រកាសប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ស្ពឺ


កំពង់ស្ពឺ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានរៀបចំពិធីផ្ទេរ និងប្រកាសប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ក្រោមអធិបតភាព ឯកឧត្តម ឆាយ ថន ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដោយត្រូវផ្ទេរភារកិច្ចពីឯកឧត្តម អ៊ូ សំអួន ជូនឯកឧត្តម វ៉ី សំណាង ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត កំពង់ស្ពឺ។
Kampong speu 27-3-2016 (1)                                  Kampong speu 27-3-2016 (3)
Kampong speu 27-3-2016 (2)                                Kampong speu 27-3-2016 (4)
Kampong speu 27-3-2016 (5)                               Kampong speu 27-3-2016 (6)
Kampong speu 27-3-2016 (7)                              Kampong speu 27-3-2016 (8)
Kampong speu 27-3-2016 (9)                            Kampong speu 27-3-2016 (10)
Kampong speu 27-3-2016 (11)                          Kampong speu 27-3-2016 (12)
Kampong speu 27-3-2016 (13)