លោក ឆេង សុទ្ធ ដឹកនាំក្រុមការងារចុះត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃការងារស្ថាបនាផ្លូវ និង សំណង់សិល្បការ្យ ចំនួន ០៣ គម្រោងនៅខេត្តព្រះវិហារ


ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ នៃនាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ ដឹកនាំដោយ លោក ឆេង សុទ្ធ អនុប្រធាន បានចុះត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃការងារស្ថាបនាផ្លូវ និង សំណង់សិល្បការ្យ ចំនួន ០៣ គម្រោង ស្ថិតនៅខេត្តព្រះវិហារ និង ខេត្តសៀមរាប ដើម្បីធានាគុណភាពផ្លូវ​ និងសំណង់​ ស្របទៅតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស។