សកម្មភាពការងារជួសជុលថ្នល់ស្រុត លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥


សកម្មភាពការងារជួសជុលថ្នល់ស្រុតត្រង់គម.៤២ លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់រាល់ថ្ងៃបានរួចរាល់ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ។