វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស្នើសុំពន្យាការចូលនិវត្តន៍គ្រូបង្រៀន