ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន ដឹកគណៈប្រតិភូចូលរួម ក្នុងវេទិកា ” ការអភិវឌ្ឍ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសកល ឆ្នាំ២០១៧


នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដឹកគណៈប្រតិភូក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ចូលរួម ក្នុងវេទិកា ” ការអភិវឌ្ឍ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសកល ឆ្នាំ២០១៧ ” នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ។