លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន ដឹកនាំគណៈប្រតិភូជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករដែលកំពុងធ្វើការនៅ ខេត្តឈុនបូរី ប្រទេសថៃ


លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករដែលកំពុងធ្វើការនៅ ខេត្តឈុនបូរី ប្រទេសថៃចំនួន ៣.០០០នាក់ ព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧។