វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរំលឹកខួប ២៦ឆ្នាំ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស