សកម្មភាពស្តារប្រឡាយតាមបណ្តោយថ្នល់ជាតិលេខ៥០C


សកម្មភាពស្តារប្រឡាយតាមបណ្តោយថ្នល់ជាតិលេខ៥០C និងសង់លូ កាត់ទទឹងថ្នល់០១កន្លែង ប្រវែង៥មមុខកាត់០,៨០ ព្រមទាំងស្តារប្រឡាយតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៥ ត្រង់គ.ម៥៣ ដល់ គ.ម៥៦ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ។