វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្តេជ្ញាបង្រាបអំពើក្បត់ជាតិ