វីដេអូៈ សម្តេចតេជោ សំណេះសំណាលជាមួយកម្មករ ១ម៉ឺន ៥ពាន់នាក់