រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចាប់ផ្តើមដំណើរការជួសជុល និងអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ ២៣០


នៅថ្ងៃទី២៥ខែតុលាឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចាប់ផ្តើមដំណើរការជួសជុល និងអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ ២៣០ ចាប់ពីមហាវិថីនេរុហ៍ ដល់ផ្លូវលេខ ២៦៥ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក។
ការដ្ឋាននេះ នឹងដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូរៀងរាល់ពេលយប់។