ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពីការផ្តល់ឱកាសដល់បងប្អូនបានបន្តអាជីពនយោបាយជាមួយ CPP ក្រោយពេលដែល CNRP ត្រូវបានរំលោយនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ