ឯកឧត្តម ប៊ុន ហ៊ាន និងឯកឧត្តម ថោ ជេដ្ឋា ដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេស ចុះត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃការសាងសង់ទំនប់ និងអាងស្តុកទឹកភ្លៀង តាវ៉ាន់


នៅថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តម ប៊ុន ហ៊ាន និងឯកឧត្តម ថោ ជេដ្ឋា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេស ចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការសាងសង់ទំនប់ និងអាងស្តុកទឹកភ្លៀង តាវ៉ាន់ ស្ថិតនៅទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។ មកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុន លី ឈួង ជាភាគីអ្នកទទួលការសាងសង់ សម្រេចការងារជារួមបាន ១០០% ហើយ ដោយបានបែងចែកដូចខាងក្រោម ៖
១.ការងាររៀបចំការដ្ឋាន
២.ការងារទំនប់ រួមទាំងគ្រឿងការពារជម្រាល និងខ្នងទំនប់
៣.ការងារសំណង់បេតុងនៃប្រព័ន្ធដោះទឹកលើ
៤.ការងារកាយដី និងថ្មបង្កើនជម្រៅបាតអាង
៥.ការងារអាងសោភ័ណភាព
៦.ការងារប្រឡាយទឹកចេញពីអាងសោភ័ណភាព
៧.ការងារផ្លូវកំសាន្តជុំវិញអាងស្តុកទឹក
៨.ការងារជញ្ជាំងទប់ដីប្រវែង ៤០០ម ។