វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញថា កម្ពុជាមានភាពប្រក្រតី ក្រោយរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ