វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី អញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅប៉េកាំង