ឯកឧត្តម ឃិន ញ៉ាន អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣


ឯកឧត្តម ឃិន ញ៉ាន អភិបាលរង តំណាងឯកឧត្តម ស ថាវី អភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ នាថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។