វីដេអូៈ ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួនពីរ នឹងបណ្តាក់ទុននៅកម្ពុជា ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ ៧ពាន់លានដុល្លារ