វីដេអូៈ សម្តេចតេជោ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មរជាង ១ម៉ឺន ៥ពាន់នាក់ នៅកប់ស្រូវ