វីដេអូៈ កម្ពុជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញអគ្គីសនីពីឡាវ ផ្គត់ផ្គង់ខេត្តចំនួន៣