វីដេអូៈ សម្តេចតេជោជួបសំណេះសំណាល ជាមួយកម្មករ ១ម៉ឺន ៧ពាន់នាក់