ទីតាំងសម្រាប់សាងសង់កំពង់ផែខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ការសិក្សា និងរុករកទីតាំងសម្រាប់សាងសង់កំពង់ផែខេត្តត្បូងឃ្មុំ អនុវត្តដោយអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក សមុទ្រ និងកំពង់ផែ Hyein E&C Company និងមន្ទីរសាធារណការខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាថ្ងៃទី២៥-២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨។