មតិពលរដ្ឋ៖ សូមអោយអ្នកវិភាគ (មាននិន្នាការប្រឆាំង) ទាំងឡាយលើកពីទស្សនៈរបស់គាត់ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិត