វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម សួស យ៉ារ៉ា បកស្រាយ អំពីជនមួយចំនួន ដែលមិនអាចទទួលយកពាក្យ “លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធមនុស្ស” មកពីជននោះបំភ្លេចអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួន