មតិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកម្មវិធីសំឡេងការពិត៖ ពពួកអតីតបក្សប្រឆាំង តែងប្រើពាក្យ “ប្រជាធិបតេយ្យ” ធាតុពិតពពួកនោះ បានយកប្រជាធិបតេយ្យ មកធ្វើជា