សកម្មភាពដាក់លូដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់


សកម្មភាពដាក់លូទំហំ ១.៥ម សងខាងផ្លូវលេខ ១៩៦២ ចាប់ពីវត្តឈូកវ៉ាដល់ប្រឡាយទួលសំពៅ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ និងសង្កាត់គោករការ !