ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ប្រាក់ សុខុន ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានគណៈកម្មាការគ្រប់គ្រង និងបែងចែកថវិកាជាតិ នៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក


ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងការបរទេសជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោក Rodney Frelinghuysen ប្រធានគណៈកម្មាការគ្រប់គ្រង និងបែងចែកថវិកាជាតិ នៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក។