ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព ឆ្លើយតបនឹងឯកឧត្តម សម រង្សីុ ថា តុលាការស្តង់ដា២ជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បញ្ជាក់ថា ការលើកឡើងខាងលើ មានន័យថា ជាការទទួលស្គាល់កំហុសដែលខ្លួនកំពុងធ្វើ។
ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព ថាទោះតុលាការស្រុកណាក៏ដោយមិនអាចសម្រេចអ្វី នៅក្នុងរូបភាពដូចគ្នាទាំងអស់បានទេ។ ទាក់ទងនឹងចំណាត់ការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅលើឥស្សរជននយោបាយ មកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន៦រូប ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាពបានចំអកវិញថាមុននឹងនិយាយប្រៀបធៀប ត្រូវពិនិត្យមើលយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាមុនសិន។