ក្រុមការងារគម្រោងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ និងនាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ​ ចុះទស្សនកិច្ចនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ កំពត​ និងកំពង់ឆ្នាំង​


សកម្មភាពក្រុមការងារគម្រោងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ និងនាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ​ នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​ ចុះទស្សនកិច្ចនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ កំពត​ និងកំពង់ឆ្នាំង​ អំពីការងារអនាម័យ​ និងទឹកស្អាតក្នុងសហគមន៍ជនបទ។