វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករជាង ១ម៉ឺននាក់