ទិដ្ឋភាពបង្កបង្កើនផលស្រូវប្រាំង នៅតាមដងប្រឡាយមេ បូព៌ា


ទិដ្ឋភាពបង្កបង្កើនផលស្រូវប្រាំង នៅតាមដងប្រឡាយមេ បូព៌ា ស្ថិតក្នុងស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង ក្រោយពេលសាងសង់រួចជំហានទី ១ និងជំហានទី ២ ។

បច្ចុប្បន្ន ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម កំពុងតែបន្តអនុវត្តជំហានទី ៣ ។