រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងចាប់ផ្តើមជួសជុល និងអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ ៣៣១

29831

នៅថ្ងៃទី១៩ខែមីនាឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងចាប់ផ្តើមជួសជុល និងអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ ៣៣១ ចាប់ពីផ្លូវលេខ ៥៩២ ដល់ផ្លូវលេខ ៥៦៦ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក ។

 29828

 29829

 29827