ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អនុញ្ញាតអោយក្រុមអតីតសិស្សសាលាឥន្ទរទេវី ចូលជួបសំណេះសំណាល

31304

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតអោយក្រុមអតីតសិស្សសាលាឥន្ទរទេវី ចូលជួបសំណេះសំណាល នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ ដើម្បីពិភាក្សាការរៀបចំប្រមូលអតីតសិស្សសាលាឥន្ទរទេវី ចាស់តាំងពីឆ្នាំ១៩៧០ អោយជួបជុំពិសាបាយសាមគ្គីនាពេលខាងមុខ ។

On 27 March 2018. H.E. Khiev Kanharith, Minister of Information allowed the Former Students of Intrak Tevi High school to pay their courtesy and discuss about Gathering the Former Students of Intrek Tevi from 1970.

 31305

 31303

 31302