វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឲ្យពង្រីកសេវារថយន្តក្រុងតាមបណ្តាខេត្ត