សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលំអ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក តាគៀត


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក តាគៀត ស្ថិតក្នុងឃុំព្រែកកុយ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម ។ ប្រព័ន្ធនេះមាន ទំនប់អាងទឹក ប្រវែង ១.៨៩៣ ម ប្រឡាុយមេ ប្រវែង ១.៥៨០ ម និងសំណង់សិល្បការសរុប ១៦ កន្លែង ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក តាគៀត មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវប្រាំងប្រមាណ ៤៥០ ហត ។

 32406

 32405

 32404

 32403

 32401

 32399

 32402