ពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឆត្រយោង ជំនាន់ទី២៤

33095

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ថ្ងៃអង្គារ ទី ១០ មេសា ២០១៨ ពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឆត្រយោង ជំនាន់ទី២៤ និងបេីកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឆ្លាមសមុទ្រជំនាន់ទី៦

 33093

 33094

 33097

 33098

 33096

 33092

 33099

 33091