ក្រុមការងារត្រួត​ពិនិត្យ នៃនាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ បានចុះ​វាយតម្លៃបញ្ចប់សុពលភាពផ្លូវថែទាំខួប ចំនួន ០៣ គម្រោង


នៅថ្ងៃទី ៩ ដល់១១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងារត្រួត​ពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ នៃនាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ ដឹកនាំដោយ លោក ឆេង សុទ្ធ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន បានចុះ​វាយតម្លៃបញ្ចប់សុពលភាពផ្លូវថែទាំខួប ចំនួន ០៣ គម្រោង និងបានចុះត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសគុណភាពនៃការស្ថាបនាផ្លូវ ក្នុងជំពូក២១ ចំនួន ០៣ គម្រោង នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តប៉ៃលិន ខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តពោធិសាត់។